Hello there!
Since you get caught by this title I owe you a big ‘thank you!’

To repay you, I would like to explain to you what is the key factor that stays behind the vast majority of business successes. Do not worry, this knowledge is backed by scientific evidence based on mathematical models. [1]


Większość wartościowych działań wiąże się z pewnym ryzykiem, szczególnie w biznesie. Powyższą zależność zauważa się od starożytnych wypraw na niezbadane terytoria, po współczesne cyfrowe podróże — wśród kliknięć i „lajków”. Fortuna i sława przychodzą tylko do tych, którzy rozumieją zagrożenia i potrafią nimi zarządzać. Jednak na granicy tego co znane i nieznane, zrozumienie ryzyka zdaje się być towarem deficytowym i często zastępowane jest strachem, niepewnością i wątpliwościami. Z angielskiego: Fear, Uncertainty, Doubt — a więc trio, które lepiej znane jest jako „FUD”.

Tendencję tę świetnie obrazują stare „mapy potworów”, jak m.in. słynna „Carta Marina” przedstawiona poniżej. Prawdziwe niebezpieczeństwa ukazywane były…


Make your bed

Od pewnego czasu możemy zaobserwować pewien trend polegający na samowolnym dzieleniu się wiedzą. Coraz więcej osób dzięki mediom społecznościowym opisuje swoje wrażenia z przeczytanych książek, przeprowadzonych szkoleń czy nawet odbytych podróży. W mojej ocenie jest to bardzo pozytywne zjawisko, gdyż w znacznej większości wywodzi się nie z egoistycznych pobudek, a raczej odczuwania “wyższego celu” jakim jest poszerzanie kolektywnej świadomości. Prawdziwym jest powiedzenie “z kim przestajesz, takim się stajesz”, dlatego każdemu powinno zależeć na jak najlepszej edukacji wszystkich ludzi wokół. …

Kuba Gaffke

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store